Hutt Dir Loscht am  Reliounsunterricht ersetzen ze goën? An engem Stage an de Cycles 2-4 hut Dir d’Méigelechkeet ze gesinn an auszeprobéieren, wéi am  Reliounsunterricht geschafft gëtt. Fäerdeg préparéiert Dokumenter  hëllefen Iech dobäi.Interesséiert?  Da kënnt Dir en E- Mail maachen  op  info@reliounsunterricht.lu.  Hei kritt Dir all néideg  Informatiounen. RELIOUNSUNTERRICHT  an der Grondschoul HOME HOME BILDUNGSPLANG BILDUNGSPLANG RELIOUNSUNTERRICHT HAUT RELIOUNSUNTERRICHT HAUT REPORTAGEN/PROJETEN REPORTAGEN/PROJETEN DOWNLOADS DOWNLOADS KALENNER KALENNER LINKS LINKS KONTAKT KONTAKT INTERN INTERN
Flyer in deutscher Sprache Flyer en Français Flyer en Portugais En Ablëck an eist Klassenzëmmer De Reliounsunterricht aus der Siicht vun de Kanner De Reliounsunterricht ILRES-Emfro iwwert de Reliounsunterricht
 Ausstellung Weltreligionen/Weltfriede/Weltethos Juden, Christen, Muslime, Bahai, andere  Religionen, Philosophen? Wo liegen die Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was ist ihre Bedeutung heute? Kritische Gedanken in Diskussion, Zeugnissen und Vorträgen  Mersch – Dekanatskirche 14.02. – 28.02.2016 7/7 von 09:00 – 19:00 Uhr Organisatioun: www.parverband-miersch.lu  
Flyer Ausstellung