RELIOUNSUNTERRICHT  an der Grondschoul INTERN INTERN www.cate.lu
Mat der Aféierung vum Fach “Leben und Gesellschaft” gëtt mat der Rentrée  2017/2018 kee Reliounsunterrecht méi an den ëffentleche Schoulen ugebueden.  Dës Offer gëtt et da nëmme nach am « enseignement secondaire » vun de  kathoulesche Privatschoulen.  Dir hutt Iech eventuell, wéi etlech Elteren a Kanner och Froe gestallt:   „Wann de Reliounsunterrecht net méi ugebuede gëtt, wéi geet et weider? Wou  fanne mir eng Plaz, wou de chrëschtleche Glaf vermëttelt gëtt, wou een hien  (er)liewe kann?“   Op dës Froen eng gutt Äntwert ze fannen, dat ass d’Erausfuerderung, déi sech an  den 33 Pare stëllt.  Ronn 40 Reliounsenseignante wäerten als “catéchète-titulaire” an  Zesummenaarbecht mat anere Mataarbechter vu September 2017 un dës Aufgab  iwwerhuelen.   Déi nei Offer  vun katechetesche Parcoursen (Caté) gëtt fir Äert Kand am  ausserschoulesche Beräich an Ärer  Par proposéiert. D’KatechetenInnen wäerten  hatt um Wee vum Glawen op eng kandgeméiss Aart a Weis begleeden an Ärem  Kand mat pädagogeschem Geschéck hëllefen de Glaf ze entdecken an ze  verdéiwen.  Dir kritt hei dernieft an engem Flyer zum CATE, konkret Informatiounen, déi  Beschäftegungsméiglechkeeten ubelaangt. Doriwwer eraus fann dir Informatiounen  op dem Internetsite   Mir wënschen Iech an Ärem Kand all Guddes a verbleiwe mat beschte Gréiss!   Schoulreferat fir de Reliounsunterrecht
Chers parents,  Avec l’introduction du cours “Vie et société” à la rentrée scolaire 2017/2018 le cours d’instruction religieuse et morale ne sera plus proposé à l’école publique. Il n’y aura un cours de religion que dans l’enseignement secondaire des écoles privées catholiques. Peut-être vous vous êtes posé la question que beaucoup d’autres parents et  enfants le font actuellement :  „Si le cours de religion est aboli, où trouver un lieu et un cadre dans lequel la foi  chrétienne peut être découverte et approfondie ?   Le défi pour les 33 paroisses est de trouver une bonne réponse à cette  question.  40 enseignants de religion auront la mission, comme “catéchètes-titulaires” en  collaboration avec d’autres collaborateurs, de relever ce défi. La nouvelle offre  d’un parcours catéchétique (Caté) se fera à partir de septembre 2017 pour  votre enfant dans le cadre extra-scolaire au niveau de la paroisse.   Les catéchètes accompagneront votre enfant sur ce chemin et lui permettront  de découvrir la foi tout en l’approfondissant.  Ici à côté vous trouvez des informations de la part de votre paroisse.   Des informations supplémentaires pourront être consultées sur le site   Avec nos meilleurs vœux pour vous et votre enfant !  Service de l’enseignement religieux 
www.cate.lu